Xov Tooj Cua Zoo Tswv Zov Yaj

 Contact Us


LUS HMOOB CIAJ SIA
2022 S. 17th Street, Sheboygan, WI 53081
Tel. (920) 457-0779 Fax. (920) 457-4188

E-mail: xiavue@hmongunionmarket.com
Webpage: www.hmongrpa.org
Lo lus "Lus Hmoob Ciaj Sia" yog Txiv Plig Nyiaj Pov ua tus xub hais tawm kom peb Hmoob yuav tsum tig rov los tsim peb cov lus Hmoob, thiab rov los hais lus Hmoob ib tsam ploj lawm. Txiv Plig hais tias: Lwm haiv neeg, luag tuaj nyob teb chaws no, luag txawm tsis kawm, txawm poob lus lawm los, luag muaj ib lub teb chaws, muaj cov neeg hais luag hom lus. Muaj ib hnub twg, cov poob lus lawm mam rov mus kawm dua los tau. Peb cov Hmoob mas tsis muaj teb chaws. Cov nyob teb chaws vam meej yog cov yuav muaj peev xwm, muaj txuj, lawv yog cov yuav tuav lus Hmoob mus yav tom ntej".

Yog koj tus uas tseem nyeem phab ntawv no ras txog, koj yuav tau npaj ib txoj kev saib koj yuav khaws koj cov lus Hmoob li cas thiaj li yuav tsis ploj. Koj yuav tsim li cas koj thiaj muaj lus Hmoob hais raws tau cov txuj tshwm sim.

Muaj tus puav, kawm txuj siab hauj sim, xav hais tias nws loj txaus, nws tib leeg thiaj muaj peev xwm, nws muaj cai muab cov ntawv Hmoob kho lwj kho liam, ntxiv ntau tus ntawv, ntau lub cim, cia li yuav kom sawv daws siv. Txiv plig Nyiaj Pov hais tias, nws yuav tsum siv cov txuj ci tsim ntawv (linguistic/phonetic) los kho kom haum raws neeg vam meej nyob ntiaj teb no los kho pev cov ntawv Hmoob. Peb tsis txhob kho raws li peb tus kheej xav tau xwb. Peb nyuam qhuav kawm neeg toob fab ntawv, paub neeg toob fab lus, peb twb paub tsis meej, txawj tsis txaus, Pev yuav kho lwj liam mas, luag yuav thuam thiab luag peb xwb.

Living Hmong Language

Fr. Yves Bertrais once said to the Hmong people:

"Your language belongs to you, no one else can take away from you.
No one can destroy it but you (the Hmong) only."

How ?  By not speaking it, ignoring it, and not using it, your Language will fade and disappear."Interview with Fr. Bertrais on Hmong RPA